Kody do The Sims 2


Kaching - 1000 simoleonów

Motherlode
- 50 000 simoleonów

Moveobjects on/off
- Możliwość budowy poza granicami działki i poruszanie zwykle niedostępnymi obiektami (np. śmietnikiem, skrzynką na listy, a także Simami).

Aging on/off - Włącza lub wyłącza tryb starzenia się Simów.

StretchSkeleton (2.0-0.5) - Twój Sim staje się wyższy lub niższy. Wartość "2.0" sprawia, że jest dwa razy wyższy, a "0.5", o połowę mniejszy.

intProp maxNumOfVisitingSims [liczba gości] - Możesz zaprosić więcej lub mniej gości na imprezę. Standardowa liczba na szybszych komputerach to 8.

boolProp snapObjectsToGrid [true/false] - Wartość "false" sprawa, że możesz stawiać przedmioty nie trzymając się siatki.
boolprop constrainFloorElevation [true/false] - Wartość "false" sprawia, że możesz kształtować teren, gdy znajduje się na nim podłoga, przedmioty, ściany itp.
boolProp simShadows [true/false] - Włącza lub wyłącza cień Sima.
intProp censorGridSize 0 - Wyłącza cenzurę. Ten kod nie działa w dodatku Nocne życie i nowszych.
floatProp tvVolume [0.0-1.0] - Telewizor działa ciszej lub głośniej. Standardowa wartość to "0.5".
boolProp displayPaths [true/false] - Widzisz ścieżkę, po której porusza się Sim.
faceBlendLimits on/off - Tworząc dziecko w CAS można wyłączyć twarzowe ograniczenia
boolprop lotWater [true/false] - Usuwa lub przywraca wodę z parceli.
boolprop lotTerrainPaints [true/false] - Usuwa lub przywraca pokrycia terenu z parceli.
boolprop showFloorGrid [true/false] - Możliwość ukrycia siatki w trybie kupowania i budowy.
boolprop objectShadows [true/false] - Włącza lub wyłącza cienie obiektów.
boolProp guob [true/false] - Włącza lub wyłącza cienie obiektów znajdujących się wewnątrz domu.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] - Otacza ścianą wybranego Sima, aby nie mógł odejść.
boolprop locktiles [true/false] - Możliwość położenia podłogi poza domem np. na asfaltowej drodze.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false] - Włącza lub wyłącza odbicia w lustrach.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false] - Pokazuje przedmioty tylko na piętrze, na którym znajduje się wybrany Sim.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] - Pokazuje podłogę, na której znajduje się wybrany Sim. Pozostałe są ukryte.
deleteAllCharacters - Usuwa wszystkie rodziny Simów z danej okolicy.
TerrainType desert/temperate/dirt/concrete - Zmienia rodzaj pokrycia terenu w okolicy. Wartości: "desert" - pustynia; "temperate" - zarośla; "dirt" - bagna; "concrete" - beton.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false] - Włącza lub wyłącza wszystkie kamienie i skały znajdujące się w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false] - Włącza lub wyłącza ulice w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false - Włącza lub wyłącza roślinność w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false] - Włącza lub wyłącza wodę w okolicy.
boolprop displayLotImposters [true/false] - Włącza lub wyłącza widok domów w okolicy.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false] - Włącza lub wyłącza widok mostów w okolicy.
boolprop lotTerrainLighting [true/false] - Parcele nie będą podświetlane po najechaniu na nie kursorem myszy.
boolprop carsCompact [true/false] - Samochody w okolicy są bardziej szczegółowe.
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false] - Pokazuje nazwę pliku domu, nad którym znajduje się kursor.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false] - Włącza lub wyłącza odbicia obiektów od wody w okolicy.
boolProp carsOnRight [true/false] - Wartość "false" sprawia, że samochody mogą jeździć po lewej stronie ulicy.
boolprop lotTerrainCanvas [true/false] - Trawa staje się niebieska.
gameVersion - Pokazuje wersję gry.
 
 -- THE SIMS 2: NA STUDIACH --
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false] - Możliwość stawiania przedmiotów pod kątek 45 stopni. Pomagają przy tym klawisze "<" i ">".

boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false] - Odblokowuje tryb budowy w akademiku.

changeLotZoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety] - Zmienia rodzaj parceli, na której się znajdujemy. Wartości: "residental" - teren mieszkalny; "community" - społeczność; "greek" - grecki(?); "dorm" - lokale do wynajęcia; "secretsociety" - tajne stowarzyszenie.
 
-- THE SIMS 2: NOCNE ŻYCIE --
familyfunds [Familyname] # - Możliwość dodania lub odebrania pieniędzy dowolnej rodzinie. Przykład poprawnie wpisanego kodu: "familyfunds Ćwir + 10000" lub "familyfounds Ćwir - 10000".

roofslopeangle [15-75] - Zmienia kąt nachylenia wszystkich dachów znajdujących na parceli.

showHeadlines [on/off] - Możliwość ukrycia myśli Sima znajdujących się w chmurkach nad nim.

unlockCareerRewards - Odblokowuje wszystkie nagrody za osiągnięcia zawodowe.

MaxMotives - Wszystkie potrzeby Sima zostają zaspokojone.

motiveDecay [on/off] - Włącza lub wyłącza wskaźniki opadania potrzeb.

aspirationPoints [liczba punktów aspiracji] - Możliwość dodania dowolnej liczby punktów aspiracji.

lockAspiration [on/off] - Włącza lub wyłącza wskaźnik opadania poziomu aspiracji.

aspirationLevel [0-5] - Zmienia poziom aspiracji. Wartość "0" - najniższy, wartość "5" - najwyższy (platynowy).
 
-- THE SIMS 2: WŁASNY BIZNES --
AddneighbortoFamilycheat [on/off] - Jeśli jesteś w otoczeniu, wciśnij SHIFT i kliknij lewym przyciskiem myszy na wybraną parcelę, aby przydzielić ją dowolnej rodzinie.

Forcetwins - Sim, który jest w ciąży, urodzi bliźniaki

Plumbbob toggle [on/off] - Usuwa kryształek nad głową sima
 
 -- THE SIMS 2: ZWIERZAKI --
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs] - Usuwa wszystkie obiekty: Drzwi, Okna, Schody
DeleteAllWalls - Usuwa wszystkie ściany na parceli
DeleteAllHalfWalls - Usuwa wszystkie "półścianki"

DeleteAllFences - Usuwa wszystkie płoty/ogrodzenia

DeleteAllAwnings - Usuwa markizy
RoofSlopeAngle [15/75] - "Narzędzie" które pozwala ustalić pochyłość dachu
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false] - Włącza/Wyłącza starzenie się psów i kotów.
boolprop ControlPets [on/off] - Włącza/Wyłącza kontrolę nad zwierzęciem
boolprop ShowCatalogePFlags[true/false] - Uruchamia pokazywanie etykiet przy przedmiotach z którego dodatku pochodzi.
 
-- THE SIMS 2: CZTERY PORY ROKU --
bugJarTimeDecay [on|off] - Sprawia, że świetliki złapane do słoika nigdy nie umierają tworząc piękną lampę!
 
-- THE SIMS 2: PODRÓŻE --
changelotzoning [residential | community | hotel] - Zmienia typ odpowiedniej parceli: residential (mieszkalna), community (publiczna), hotel. Zanim zmienisz typ parceli używając tego kodu, sprawdź, czy nie mieszka tam żaden Sim. Aby użyć tego kodu, wejdź na parcelę, której typ chcesz zmienić, a następnie wpisz kod, wybierając jedną z podanych opcji.
 
-- THE SIMS 2: CZAS WOLNY --
modifyNeighborhoodTerrain [on | off] - Umożliwia modyfikowanie terenu otoczenia, przez podnoszenie go lub obniżanie. Aby użyć tego kodu, otwórz podgląd otoczenia, a następnie wprowadź kod "modifyNeighborhoodTerrain on" (bez cudzysłowów) i kliknij na obszarze, który chcesz zmodyfikować. Aby wybrać większy teren, kliknij i przeciągnij kursor, podświetlając wybrany obszar. Wciskaj klawisze [ lub ], aby szybko podnosić lub obniżać teren, albo klawisz \, aby wyrównać teren. Po zakończeniu modyfikacji, wpisz "modifyNeighborhoodTerrain off" w oknie kodów (ponownie, bez cudzysłowów).
 
-- THE SIMS 2: OSIEDLOWE ŻYCIE --
changelotzoning [residential | community | apartmentbase] - Zmienia typ odpowiedniej parceli: residential (mieszkalna), community (publiczna), hotel. Zanim zmienisz typ parceli używając tego kodu, sprawdź, czy nie mieszka tam żaden Sim. Aby użyć tego kodu, wejdź na parcelę, której typ chcesz zmienić, a następnie wpisz kod, wybierając jedną z podanych opcji.

Zauważ, że zmiana typu parceli z plażą w parcelę mieszkalną poważnie narusza teren parceli oraz fragment oceanu. Odradzamy to działanie.

printLotClass - Powoduje wyświetlenie klasy parceli (niskiej, średniej lub wysokiej), a także odpowiedniej wartości numerycznej klasy.

changeLotClassification [low | middle | high] - Zmienia klasyfikację parceli. Parcela zachowa tę klasyfikację do momentu użycia poniższego kodu.

clearLotClassValue - Usuwa działanie kodu „changeLotClassification” na parceli i przywraca jej prawidłową, obliczoną wartość.